Условия за ползване


SAMOZATEB.BG е уебсайт за видео поздрави, която се управлява от администратор и се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на сайта  SAMOZATEB.BG.  Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.

2. Приемане, съгласие и действие на общите условия.
2.1. Настоящите общи условия представляват правно споразумение  между Администратора и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта. Общите условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Приемането и съгласието с общите условия е задължително условие за използването на сайта.

2.2. Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път сайта или създаде потребителски профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта и са валидни до закриването на профила на Потребителя и/или преустановяване използването на сайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на сайта и след закриване на профила му.

2.3. Взаимоотношенията между потребителите и Администратора във връзка с използването на сайта SAMOZATEB.BG се регулират изключително от тези общи условия е включената в тях Политиката за защита на личните данни, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от общите условия.

3. Достъп и регистрация

3.1. Услугите в сайта SAMOZATEB.BG са предназначени за потребители, които са дееспособни. С приемането на ОУ, Потребителят декларира, че отговаря на тези условия.

3.2. Администраторът управлява и контролира  уебсайта  от седалището си в Република България без да предоставя гаранции, че сайтът и услугите са подходящи или достъпни на други места по света. Потребителите, които осъществяват  достъп до сайта от други територии, го правят по своя преценка, на свой риск и са отговорни за своите действия по правото на съответните юрисдикции, в съответствие с всички приложими местни закони.

3.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите или да отхвърли искане за потребителска регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в общите условия.  

3.4. Потребителски профил може да бъде  блокиран или закрит, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на общите условия и приложенията към тях.

3.5. Достъпът до услугите в сайта SAMOZATEB.BG не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална собственост.

4. Разрешено използване

4.1. Сайтът може да се използва от пълнолетни физически лица, от юридически лица и организации, създадени и действащи в съответствие с българското и законодателството на  Европейския съюз.

4.2. Потребителят има право на една регистрация в сайта, по негов избор като физическо или като юридическо лице.

4.3. Потребителят е длъжен да осъществява достъп до сайта SAMOZATEB.BG чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на сайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите общите условия. Всички права, собственост и законни интереси върху сайта SAMOZATEB.BG, които не са изрично предоставени в тези общи условия, принадлежат на Администратора.

5. Правила при подаване на заявка за поздрави

5.1. Заглавията и текста на заявките се изписват задължително на български (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български.

5.2. Заглавието и съдържанието трябва точно и ясно да описват поискания поздрав.

5.3. Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации, текстове и видеоклипове, целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица. 

5.4. Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията и съдържанието на поздравите.
5. 5. Забранено е приканването към регистрация в други сайтове.
5.6. Забранена е директната, нерегламентирана реклама.

5.8.Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители.

6.  Отговорността, която произтича от публикуването на поздрави, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост, включително, но не само, без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България, се носи от Изпълнителя, който ги публикува.

7. SAMOZATEB.BG не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните поздрави.

8. Администраторът на сайта има правото по собствена преценка да премахва или премества поздрави без предупреждение, да изтрива поздрави когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях; да блокира профили на потребители, срещу които има основателни оплаквания или съмнения за действия, нарушаващи действащото право.

9. Права, задължения и отговорност на Администратора.
9.1. Администраторът има право:

    (1) Да откаже публикуването или да премахне публикувани поздрави, които засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите или друг значим обществен интерес.

    (2) Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови поздрави, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато: (а) Потребителят нарушава настоящите общи условия (б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора и трети страни  или може да  навреди на репутацията на сайта SAMOZATEB.BG (в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия  профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на сайта SAMOZATEB.BG.

    (3) Да премахва без предупреждение поздрави, които са публикувани в нарушение на правилата.

    (4) Да разреши или да откаже създаването на нов профил от Потребител, чийто профил е блокиран или заличен от Администратора.

    (5) Да променя по свое усмотрение последователността на появата на поздравите в сайта SAMOZATEB.BG, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

    (7) Да прави промени в уебсайта и услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

9.2. Администраторът не е страна, нито е посредник между потребителите в сайта SAMOZATEB.BG; не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица и не носи отговорност за изпълнението на поетите от тях задължения към други потребители и трети страни или за нарушаване от тяхна страна на права на трети лица.

9.3. Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за:

    (1) Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите общи условия и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на сайта SAMOZATEB.BG и трети лица.

    (2) Законността на поздравите, поискани от потребители, нито за точността или верността на поздравите, предоставяна от Изпълнителите.

    (3) публикации в сайта SAMOZATEB.BG или извън него, които не са създадени от самия Администратор.

9.4. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:

(1) Поздравите и съдържанието на сайта да отговарят на очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност  и други, както и за за удовлетворението на потребителя. Отговорността за ползването на сайта е изцяло на потребителя с всички законови последици от това и Администраторът не носи отговорност за вреди, претърпени от потребителя във връзка с използването на уебсайта, извън предвидените в закона случаи.

(2) Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен;

(3) Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание.

9.5. Администраторът полага всички усилия да осигурява на потребителите  непрекъснат достъп до услугите в сайта SAMOZATEB.BG , извършва поддръжката и обновяването им с дължимата грижа за качествено и добросъвестно обслужване на потребителите. 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

  Ако имате въпроси, коментари или предложения във връзка с настоящата Политиката за поверителност или ако искате да промените или изтриете потребителския си профил, моля свържете се с нас чрез формата за контакт на сайта - "Контакти"

  -  Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.  

  -  Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения, които по преценка на Администратора са полезни, информативни или необходими във връзка с услугите, включително но не само информация за продукти или услуги, актуализации, нови функции или услуги, рекламни кампании, промоции, събития, промени или технически повреди в работата на сайта SAMOZATEB.BG, както и друга информация, от Администратора и негови партньори на електронния адрес, посочен от потребителя в регистрационния формуляр или чрез който активира профила или обявите си. Потребителят може да оттегли своето съгласие по всяко време от секцията „Моят профил".
  - Потребителят се съгласява всеки елемент от съдържанието, публикувано в обявите му, да бъде използван за бюлетини и други цели във връзка със сайта SAMOZATEB.BG.
  -  В определени случаи, напр. когато Администраторът има основателни съмнения за нарушение на Общите условия и правила за използване на сайта SAMOZATEB.BG , приложимите закони или за разкриване на престъпление или предотвратяване на нарушение, Администраторът има право на достъп до личните съобщения на потребителите.

  13. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
  13.1. Сайтът съдържа текстове,  изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Aдминистратора или негови праводатели и са  защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции. Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на  част от него,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора.

  13.2. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост в съдържанието, публикувано от Изпълнители или върху съдържанието от външни източници, към които препраща  сайта се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание в сайта.

  13.3. Изпълнителят е длъжен да не публикува  съдържание, което нарушава или може да нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост, като авторските права и търговските марки (например, предлагането на имитации и реплики на оригинални стоки за продажба).

  13.4. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху потребителското съдържание или външните източници, достъпни от уебсайта чрез хипервръзки и линкове. Уведомления и сигнали за съдържание в сайта, което нарушава права на интелектуална собственост се изпращат  чрез формата за контакт с Администратора.

  13.5. Само легитимен собственик на права върху интелектуална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез обяви или друго потребителско съдържание в сайта SAMOZATEB.BG или надлежно упълномощено от него лице има право да сигнализира за евентуалното нарушение. Жалбата трябва да е придружена с доказателства за правата на жалбоподателя върху съответния обект на интелектуална собственост. Жалбите за нарушения на интелектуална собственост се разглеждат от Администратора при условията на Чл.12.1 - 12.4 включително.

  13.6. Администраторът има право да премахва обяви и потребителско съдържание, за което има основание, съмнения или е подадена жалба за нарушаване на правата на интелектуална собственост на трети лица.

  13.7. Изпълнителят е единствено отговорен за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите, в това число, но не само всяка информация (писмена, аудио, визуална и други), която споделя, изпраща до други потребители, включително отговаря неограничено  за  последиците от своите действия. Във връзка с публикуваното и споделено oт него съдържание, Изпълнителят потвърждава и гарантира, че: а) за времето, през което съдържанието е налично в Уебсайта притежава необходимите разрешения (лицензи, права, съгласие) от правоносителите да използва това съдържание в Уебсайта (включително, но не само, всички необходими патентни права, права върху търговски марки, ноу-хау, авторски права или други права на интелектуална собственост върху цялото или част от съдържанието) и дава своето съгласие съдържанието му да бъде използвано от Администратора  във връзка с предоставянето на Услугите; б) има писменото съгласие и/или разрешение на всяко лице - физическо или юридическо, чиито данни се посочват или свързат със съдържанието, публикувано от Потребителя.

  Публикувайки определено съдържание в SAMOZATEB.BG, Изпълнителят запазва правата си  върху съдържанието, като предоставя на Администратора неотменимо, неизключителнo, непрекъснато, световно, безвъзмездно, прехвърляемо и оттегляемо право за използване, възпроизвеждане, разпространение, създаване на производни произведения  във връзка с Уебсайта и Услугите, предоставяни от Администратора,включително, но не само с цел популяризиране във всички медийни формати и канали. Предоставените права са свързани с дейността на Администратора по изпълнение и достъп до Услугите.  

  С публикуване на съдържание  в която и да е публично достъпна част на  Услугите, Потребителят е съгласен и предоставя на Администратора всички права, необходими за забраната или разрешаването на неоторизирано пренасяне, показване, копиране, дублиране, възпроизвеждане или използване на съдържанието  от която и да е трета страна без необходимото за това изрично разрешение. Потребителят  предоставя на всеки друг потребител на Уебсайта неизключително право за достъп до неговото съдържание чрез Уебсайта  (този лиценз изключва случаите на пренасяне (scrapping) и всякаква  друга употреба с комерсиална цел). Посочените права са валидни до момента, в който Потребителят или Администраторът премахне или изтрие това съдържание от Уебсайта.

  14. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

  14.1. Администраторът си запазва правото да прави промени в общите условия, да приема и публикува актуализирана или нова версия на общите условия. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.

  14.2. Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на общите условия при използване на сайта SAMOZATEB.BG. Всяко използване на сайта SAMOZATEB.BG по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на общите условия.

  14.3. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на общите условия, същият не следва да използва сайта SAMOZATEB.BG по какъвто и да е начин.

  15. ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ И УСЛУГИ

  Забранено е публикуването на поздрави в сайта SAMOZATEB.BG, които съдържат  или се отнасят до една или повече от изброените по-долу категории:
  Стоки, услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или са в разрез с добрите нрави, включително фалшиви продукти, маркирани по начин, който може да заблуди клиентите относно техния произход, количество, качество, съставки, производствен метод, полезност, приложимост, ремонт, поддръжка или други техни съществени характеристики.
  Артикули със съдържание, призоваващо към разпространяване на насилие или омраза на каквато и да е основа.
  Материали със съдържание, което накърнява доброто име на трети лица.
  Снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание
  Цигари, тютюн и тютюневи изделия, електронни цигари и консумативи, алкохолни напитки. Във връзка с промените в чл.99 ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове се забранява публикуването на обяви и съобщения в платформата, чрез които се предлагат за продажба алкохолни напитки, тютюн, тютюневи изделия, ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър, както и отпадъци от тютюн.
  Опасни химически субстанции, които застрашават живота, здравето на човека или околната среда (например сярна киселина, карбид).
  Лекарствени средства.
  Артикули с порнографско съдържание.
  Психотропни субстанции и упойващи средства, включително наркотици и всякакви други субстанции, използвани за техни заместители, независимо от това дали притежанието и търговията на такива субстанции и упойващи средства е забранена от закона.
  Музика, филми, софтуер и други стоки или материали, които нарушават авторски права или други права на интелектуална собственост.
  Експлозиви и пиротехнически материали (в това число фойерверки, ракети и др.).
  Огнестрелни оръжия (както и частите за такива оръжия) и муниции, чието притежание или търговия изискват притежаването на надлежно разрешително.

  Рибарски инструменти и приспособления, чието притежание е ограничено от закона.
  Човешки и животински тъкани и органи, с изключение на човешка коса и продукти от животинска кожа, козина, пера, рогове и други, при положение, че не са забранени за продажба от закона.
  Магистърски и бакалавърски теми, дипломни работи, есета и други реферати и доклади от подобен вид, както и услуги свързани с писането на такива работи.
  Дипломи за завършено образование или курсове.
  Ясновидство и гадателство.
  Обяви за работа през интернет, както и всички видове афилиeйт маркетинг програми.
  Предлагане и изкупуване на всякакви вземания.
  Обява за отпускане на кредит, освен ако лицето не е регистрирано от Българска народна банка като финансова институция. В заглавието и описанието на обявата трябва да е посочено  недвусмислено на коя кредитна институция е представител авторът на обявата, който следва да изпрати до Администратора при поискване копие на документ, легитимиращ го като неин представител.
  Услуги и стоки, свързани с участието в т.нар. "финансови пирамиди" или финансови структури, организиране  на базата на привличане на нови членове, където основният или единствен източник на приходи е входната такса, платена от тях.
  Системи за инвестиране на фондовата борса и системи за числови игри и букмейкърски залагания, както и услуги, свързани със съдействие за присъединяване към такива игри или залагания.
  Акции в дружества, дялове, облигации и други ценни книжа, пасиви, дялово участие в инвестиционни фондове, полици и застрахователни продукти, както и всички други финансови инструменти, предлагани като форма на инвестиране на средства, с изключение на ценни книжа в материална форма, които имат колекционерска стойност.
  Регистрационни талони и регистрационни номера за МПС, предлагани без превозните средства, за които се отнасят.
  Лични данни или списъци с адреси на електронна поща.
  Каталози за поръчка по пощата и за директни продажби, които се използват за поръчка на стоки, освен остарели каталози с колекционерска стойност.
  Празни гаранционни карти (непопълнени).
  Софтуер, съдържащ компютърни вируси или други вредни елементи.
  Софтуер под лиценз "Не е предназначен за продажба", в тестове, безплатен софтуер, условно безплатни програмни продукти, версии на софтуер, който не се поддържа.
  Софтуер и услуги, които позволяват събирането на информация от компютърни потребители без тяхното знание.
  Софтуер за премахване или инсталиране на заключвания на SIM карта на мобилни телефони, както и информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания.
  Софтуер и устройства, използвани за премахване на блокирания и пароли от персонални компютри и лаптопи, твърди дискове и други информационни носители, както и авто-радиа заедно с информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания.
  Софтуер, позволяващ генерирането на адреси за електронна поща от  уеб страници или позволяващ изпращането на съобщения в големи мащаби до потребители на интернет услуги или услуги за моментални съобщения и др., които не са заявили изрично своето желание за получаването им.
  Активационни кодове, CD-ключове, регистрационни номера, предлагани без оригиналния носител, към който се отнасят.
  Указания или адреси (връзки) и FTP сървъри, които съдържат информация или подпомагат: а) създаването или придобиването на експлозиви, които нарушават приложимото право, и чието притежание е забранено; б) нарушаването на разпоредбите на приложимото право.
  Профили за моментални съобщения в Интернет (например Skype).
  Безплатни профили за електронна поща (адреси за електронна поща).
  Настройки за профил на свободна интернет платформа или покани за използване на такива услуги или за създаването на профил там.
  Профили в програми за поощряване на постоянните клиенти и услуги, свързани с такива програми.
  Автомобилни обслужващи програми (като EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP и др.).
  Билети за каквито и да събития, включително, но не само за концерти и спортни състезания, които се продават над номиналната стойност, посочена в самия билет или на които не е приложена снимка към обявата. Билети, на които няма обявена номинална стойност могат да се продават, само ако Потребителят представи доказателство за цената на съответния тип билет и го продава на нея или на по-ниска цена и приложи снимка на този билет.
  Свастики, нацистки символи
  Обяви за продажба на животни от бизнес потребители ако в обявата изрично не е е посочен номер на лиценз на животновъдния обект в ОДБХ.
  Четка за изправяне на коса Fast Hair Straightener, модел HQT 906.
  Промоционални артикули, тестери на продукти, които не са предназначени за продажба или размяна.
  SIM карти за мобилни телефони
  Продажба на акаунти в платформи за видеоигри
  Предлагане на услуги за отключване на мобилни телефони, мобилни устройства, лаптопи, премахване на iCloud и други подобни.
 2. ДЕФИНИЦИИ
 3. Изпълнител - физическо лице, което записва и предоставя срещу заплащане, персонални видео поздрави)
 4. Администратор на лични данни е търговското дружество, чиято собственос е настоящия сайт;
 5. "Потребител" е всяко физическо или юридическо лице, което ползва услугите на сайта, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.

 

Приложение:

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С достъпа до сайта SAMOZATEB.BG, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел единствено за обработка на услуги в сайта SAMOZATEB.BG.


ОБХВАТ И СЪГЛАСИЕ
 
Настоящата Политика за защита на личните данни ("Политика за поверителност", "Политика") описва практиките на администратора по отношение на личните данни, събирани чрез уебсайт SAMOZATEB.BG, където потребителите могат да участват в дейности, включително но не само да се регистрират и да създадат профил, да публикуват или да разглеждат списъци с онлайн обяви, да комуникират с останалите потребители, да си разменят съобщения и да изпълняват множество свързани функции. Във всички случаи администраторът спазва стриктно приложимите разпоредби, свързани със защитата на лични данни в юрисдикциите, в които са достъпни нашите услуги. Настоящата Политика за поверителност е подчинена на българския Закон за защита на лични данни, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТАот 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, както и всички други приложими разпоредби на българското и европейското право.
С използването на уебсайта, ще се счита, че вие сте прочели, разбрали и изразили съгласието си за използването на вашите лични данни в съответствие с Общите условия и настоящата Политика за поверителност.
Потребитерят трябва да знае, че когато кликва определен линк на сайта или в приложението, може да бъде насочени към сайтове и приложения, собственост на други компании извън обслужваната от нас среда, където информацията, която се събира и обработва е извън директния контрол на администратора.
Информация за профила: Когато потребителите създават собствен профил в сайта се изисква информация за валиден имейл и парола. Освен това, потребителите могат да предоставят допълнителна информация като име и фамилия, телефонен номер, интереси и свързана информация, включително снимки, които да бъдат публикувани. Всяка информация, която потребителите публикуват публично, е достъпна в профилите им на тяхна отговорност, поради което потребителите следава внимателно да преценят рисковете, свързани с публикуването на определена лична информация  (като адрес или точна информация за местоположението). Когато потребителят реши да влезе в уебсайта, използвайки услуга за удостоверяване от трети страни, като Facebook Connect, администраторът има право да получи и допълнителна или друга информация, надлежно приета от този доставчик.
Обяви: Администраторът  може да хоства информция, включително лични данни и информация за контакти, валидна информация за контакт и парола, необходими за изпълнение на поръчаната услуга. 

Обслужване на клиенти: Когато потребителят се свърже с отдела за обслужване на клиенти, администраторът може да събере лична информация, необходима да се изпълни заявката и да се свърже с него за необходими последващи действия; също така, може да се свърже с потребител, като използва съществуващата информация за връзка с профила, която е предоставена с тази цел; допустимо е събиране и друга информация за комуникация  с потребителите (например всякакви искания за помощ, направени от клиенти, или всякаква обратна връзка, която потребителите  предоставят).
Не събираме лични данни, които не са нужни за изпълнение на заявката и които:
разкриват раса или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, разкриват членство в организации на политически партии, асоциации с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном.
  Събирана и съхранявана информация

IP АДРЕС, "COOKIES", МОБИЛНИ ИДЕНТИФИКАТОРИ
 
Администраторът събира информация чрез технологии като "бисквитки" ("cookies"), пиксели и локално хранилище (например във вашия браузър или устройство). "Бисквитките" са малки текстови файлове, които съхраняват информация на вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство локално. Пикселите са малки изображения, които са част от кодовете на уеб страниците, които например позволяват на друг сървър да измерва преглеждането на уеб страница и често се използват във връзка с "бисквитките". Кодът проследява дали и кога (и на коя уеб страница) се зарежда пиксел, за да покаже, че потребител е ангажиран с конкретна уеб страница или част от уеб страница.
С помощта на "бисквитки" уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на потребителя, които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение. "Бисквитките" се използват, наред с други способи, за да се подобри потребителският опит, като например да не се повтаря процеса на влизане при последващо посещение. Използваме както постоянни "бисквитки", така и бисквитките за сесиите. Докато постоянните "бисквитки" остават на компютъра ви за по-дълъг период от време, "бисквитките" на сесиите се изтриват автоматично, когато се затвори прозорецът на браузъра.
          Използвани типове „бисквитки":

            Сесийни (Cession cookies) – позволяват на уебсайта да свързва действията на потребителя по време на сесията на браузъра. Те могат да се използват за различни цели, като например да се запаметят потребителски предпочитания по време на сърфиране в сайта. Те биха могли да се използват и за сигурност, когато потребителят има достъп до интернет банкиране или за улесняване на използването на уеб-базирана поща. Cession cookies изтичат след сесията на браузъра и не се съхраняват в по-дългосрочен план.

Постоянни (Persistent cookies) - съхраняват се на устройството на потребители между сесиите на браузъра, които позволяват  предпочитанията или действията на потребителя в целия сайт (а в някои случаи в различни сайтове) да бъдат запаметени. Постоянните бисквитки могат да се използват за различни цели, включително за предпочитания и избор на потребителите при използване на уебсайт или за насочване на реклама.

            На първа и трета страни (First & Third Party cookies) - бисквитки на първата страна са тези, които са поставени на уебсайта, който е избран за посещение от потребителя. Част от съдържанието в уебсайта може да бъде от доставчик – трето лице (напр. видеоклип или реклама). Тези  трети лица също могат да задават бисквитки чрез уебсайта. Това са „бисквитки от трети лица". Доставчиците, трети лица са отговорни за спазването на приложимото законодателство и на собствената си политика за cookies.

Администраторът има право да позволи на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от уебсайта или от мобилното приложение. Данните, които се събират, са предмет на приложимата политика за поверителност на тези трети страни.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
За да предостави услугите, администраторът  може да използва информацията, която събира и хостваме за следните цели:
за предоставяне на услуги на потребителите, включително за създаване и управление на потребителските профили, за разрешаване на технически проблеми и за активиране на функции;
за персонализиране на оферти и опит, включително реклами на нашите характеристики и характеристиките на трети страни;
за наблюдаване на общата и индивидуалната потребителска дейност, като например търсения на ключови думи, публикации и транзакционна дейност, както и за управление на трафика на уебсайта;
за свързване с потребителите, включително за въпроси, свързани с обслужването, грижа за клиентите или разрешени маркетингови съобщения чрез всички налични комуникационни канали;
за предприемане на научноизследователски инициативи и извършване на анализи за подобряване на услугите ни;
за прилагане на Общи условия, включително за борба с измами и злоупотреби
администраторът може да запази информацията, която събира и съхранява в сайта, само докато е необходимо да изпълни горепосочените цели.

СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Можем да използваме доставчици на услуги от трети страни, за да ни окажат съдействие при предлагането на нашите услуги. В този случай те нямат право независимо да използват лична информация, която обработват от наше име и е предмет на условията на тази Политика за поверителност.
Ние си запазваме правото да споделяме информация с частни или публични органи, която ще ни позволи да се борим с измамите и злоупотребите в нашата мрежа, да разследваме предполагаеми нарушения на закона или да се борим с всяко друго предполагаемо нарушение на нашите Общи условия.
Можем да споделяме лична информация със съответните органи, когато това се изисква от приложимото законодателство.
Не даваме под наем и не продаваме лични данни на нашите потребители с несвързани, трети страни, освен ако нямаме специално разрешение на потребителите да го направим. В случай че се реорганизираме или продадем,или разделим нашия бизнес и прехвърлим изцяло или значителна част от нашите активи на нов собственик, личната ви информация може да бъде прехвърлена на купувача, с цел да се даде възможност за непрекъснатост на услугата.
Можем да споделяме някои неидентфициращи данни ("псевдонимизация"), които не идентифицират нашите потребители индивидуално с доставчици на услуги от трети страни, доверени партньори или одобрени изследователи, за да разберем по-добре какви реклами или услуги може да ви интересуват, за да подобрим цялостното качество и ефективност на нашите услуги или техните услуги или да допринесем за академични изследвания, които според нас са от широка обществена полза.
КОНТРОЛ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Достъп, коригиране и изтриване: Потребители, които са създали потребителски профил, имат достъп да коригират или изтрият предоставената от тях информация. Промените в личните данни или пълното заличаване на регистрацията с лични данни се извършват след получаване на изрична заявка за това, изпратена през формата за контакт. Потребителят носи отговорност за запазване актуалността на данните, които предоставя или публикува в сайта.
„Бисквитки" : Най-важните настолни и мобилни уеб браузъри (например Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) предоставят контрол, който ви позволяват да ограничите или блокирате настройката на "бисквитките" във вашите системи. Обърнете внимание, че деактивирането на "бисквитките" в браузъра ви за домейни на първа страна (сайтовете, които посещавате активно) или домейни на трети страни (компании, различни от тези, които директно посещавате в мрежата) може да доведе до понижена функционалност в определени случаи.
Избор на трети страни: Някои трети страни, активни на нашия сайт, напр. Google Adwords ви дават възможност да се откажете от събирането и използването на информация за рекламиране въз основа на вашите интереси. Можете да посетите http://www.youronlinechoices.com или http://www.networkadvertising.org, за да научите повече за тази практика и да избирате как този тип информация да бъде събрана и използвана.
БЕЗОПАСНОСТ
Цялата информация, която събира админитраторйт, е защитена с разумни технически средства и процедури за сигурност, за да се предотврати неразрешен достъп или използване на данни. Нашите доверени партньори и доставчици на услуги от трети страни се ангажират да управляват информацията в съответствие с нормативните изисквания за сигурност и поверителност. Мерките са в съответствие със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработката и вида на данните, които трябва да бъдат защитени.
ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА
Администраторът може да актуализира настоящите правила при необходимост. Като продължава да ползва услугите на сайта и следи изменението им, потребителят потвърждава, че приема и е съгласен с последващите редакции на тази Политика.
Всички промени ще бъдат публикувани на уебсайта и ще влязат в сила от датата, посочена в Политиката.

 1. Създаване, публикуване, архивиране и промотиране на Изпълнители.

  5.1. Изпълнителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди  другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта.

  5.2. Във всички случаи, в които  възникне проблем със заявка на потребител (технически, неправилна категория, статус на обява или друг), същият следва да се свърже с  администратора на платформата чрез формата за контакт и да опише конкретния проблем с обяватa.

  5.3. Заглавията и текста на заявките се изписват задължително на български (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български.

  5.4. Заглавието и съдържанието трябва точно и ясно да описват поискания поздрав.

  5.5. Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и видеоклипове целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.

  Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията и съдържанието на поздравите с рекламна цел.
  Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви.
  Забранено е приканването към регистрация в други сайтове.
  Забранена е директната, нерегламентирана реклама.

  Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители.

  Забранено е публикуването на на поздрави за кредитиране!

  6.  Отговорността, която произтича от публикуването на поздрави, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост, включително, но не само, без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България, се носи от Изпълнителя, което ги публикува. 

Изпълнителите трябва внимателно да преценят рисковете, свързани с предоставянето на определена лична информация, особено на информация като адрес или точна информация за местоположението, публично достъпна в обявата.
20 July 2020 (1)